Žákovský parlament

Co je žákovský parlament?

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:
 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk…)
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)
 • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy)
Žákovský parlament:
 • podporuje informovanost napříč školou
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
 • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Stanovy ŽP

 1. Každá třída volí během prvního školního týdne své 2 – 3 zástupce, funkční období trvá jeden školní rok. V případě nezvolení zástupců přichází daná třída o možnost aktivně ovlivnit pořádané akce ŽP.
 2. Jednání ŽP se kromě zástupců tříd účastní také zástupci pedagogického sboru.
 3. Všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 4. Členové ŽP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno ŽP.
 5. V případě nutnosti mohou být jednotliví členové nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni, na jejich místo bude zvolen jiný zástupce dané třídy.
 6. Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných schůzek ŽP, svoji neúčast je povinen řádně omluvit. Po 3 neomluvených absencích bude člen ze ŽP vyloučen.
 7. O připomínkách týkajících se chodu školy zástupci ŽP neprodleně informují vedení školy, které připomínky projedná a následně informuje ŽP o možnostech řešení. Pro podněty a připomínky je také zavedena schránka důvěry.
 8. Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky, školního rozhlasu, webových stránek školy nebo zástupci jednotlivých tříd.

Schránka důvěry