Školská rada

Jsme na jedné lodi

Základní informace

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, případně dalším osobám, podílet se na správě školy. Ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.

Školská rada při Základní škole Buchlovice byla zřízena dne 1. 10. 2005.

Školská rada má 6 členů, funkční období členů jsou 3 roky.

Členové školské rady

Zástupci nezletilých žáků:

Bc. Marcela Jošková
Hana Houdková

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Veronika Jakšíková
Mgr. Marek Schuster

Zástupci zřizovatele:

Bc. Hana Andrlová
Bc. Adéla Strýčková

Kompetence školské rady

Školská rada
  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na odvolání ředitele,
  10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Schránka důvěry