Školní družina

Odpočinek a rekreace

Naše školní družina

Školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Buchlovice vedou:

Jitka Mikulová  – vedoucí vychovatelka

Mgr. Pavel Mls – vychovatel

Mgr. Irena Vacková – vychovatelka

 
Provoz školní družiny  

Ranní družina 6:15 – 7:30 

Odpolední družina  11:30 – 16:30

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování.

Plán akcí

Školní rok 2023/2024

MěsícAkceAktivity
ZáříSeznámení s pravidly ŠD, okolím a prostředím školy
Pravidla naší družiny
Barevný chodník
Tvoříme z vršků
ŘíjenJablíčkový den
Bramborový den
Drakiáda
ListopadSvatý Martin
Podzimní skřítek
Helloween
ProsinecČertovský den
Píšeme Ježíškovi
Vánoční dílničky
LedenTří Králové
Paní Zima
Symboly zimy
ÚnorMasopust
Valentýn
BřezenDen knih
Den učitelů
Velikonoční dílničky
Ponožkový den
DubenDen vody
Den Země
Čarodějnice
KvětenDen rodiny
Den Matek
ČervenDen Dětí
Rozloučení ze školním rokem

Celoroční plán práce školní družiny

Školní rok 2023/2024

 Provoz družiny:

Ranní družina 6:15 – 7:30 

odpolední družina  11:30 – 16:30

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit.

Žák je přijímán do školní družiny na dobu jednoho školního roku.

Oběd  11:30 – 12:00

Odpočinkové činnosti  12:00 – 13:00

 • odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace (dle jejich individuálních potřeb)
 • relaxační cvičení, navozování a vytváření pohody žáků
 • odpočinkové a relaxační aktivity na koberci
 • prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek
 • stolní hry, hry s hračkami, společenské hry, hrátky se slovy, konverzace, vyprávění
 • hudební a hudebně-pohybové chvilky
 • aktivity zaměřené na rozvoj intrapersonální a intrapersonální inteligence, sebereflexe, sebehodnocení

Zájmové a rekreační činnosti  13:00 – 15:00

Sportovní
 • aktivity zaměřené na rozvoj tělesně-kinestetické inteligence
 • kolektivní hry a soutěže
 • průpravná cvičení, tělovýchovné chvilky
 • posilování tělesné zdatnosti
 • upevňování morálních vlastností, potlačování nesportovního chování (fair-play)
 • vštěpování zásad bezpečnosti a hygieny při sportovních aktivitách, vytváření kladných citových vztahů v týmu
 • pohybová aktivita na čerstvém vzduchu s přihlédnutím k počasí a zdravotnímu stavu
 • tělovýchovné chvilky, míčové hry
 • soutěživé hry, pohybové hry, konstruktivní a tematické hry
 • aktivity zaměřené na rozvoj přírodní inteligence
 • rozvoj zájmu o přírodu
 • práce s atlasy, vyhledávání informací o živé a neživé přírodě (knihovna, PC)
 • výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě, ochraně životního prostředí
 • pozorování přírody a jejích proměn
 • třídění a zpracování odpadů (sběrové akce)
 • nauka o počasí
 • péče o zeleň a rostliny v budově a areálu školy
 • upevňování dopravních znalostí
 • dodržování zásad osobní hygieny
 • seznamovaní se zásadami zdravého životního stylu
 • seznamování se zásadami péče o své zdraví a vlastní zevnějšek
 • péče o vlastní věci
 • seznamování se zásadami první pomoci, prevence proti úrazům
 • zásady stolování
 • úklid pracoviště po ukončení jednotlivých činností
 • upevňování dopravních znalostí
 • dodržování zásad osobní hygieny
 • seznamovaní se zásadami zdravého životního stylu
 • seznamování se zásadami péče o své zdraví a vlastní zevnějšek
 • péče o vlastní věci
 • seznamování se zásadami první pomoci, prevence proti úrazům
 • zásady stolování
 • úklid pracoviště po ukončení jednotlivých činností

Příprava na vyučování 15:00-15:45

 • psaní domácích úkolů (dle domluvy s rodiči a třídním učitelem)
 • procvičování a upevňování probraného učiva
 • čtení z čítanek
 • vyhledávání nových informací (internet, PC)
 • výukové programy na PC

Odpočinková činnost 15:45-16:30

 • sledování  vzdělávacích videí
 • odpočinkové a relaxační hry
 • stolní a společenské hry

Jednotlivé měsíce

Měsíc září – Já a moje třída
 • Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD
 • Poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD a ve školní jídelně
 • Adaptujeme se na školní prostředí
 • Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD
 • Cesta do školy- povídáme si o cestě do školy a cestě domů-základy bezpečnosti při přemisťování
 • Pravidla soužití v ŠD
 • Poznáváme nové prostředí
 • Napíšeme si narozeniny všech dětí a připravíme si narozeninovou nástěnku
 • “Jak se máme správně chovat“, nezapomínáme na kouzelná slovíčka, děkuji a prosím
 • Upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti
 • Rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům
 • Kontrolujeme běžnou hygienu- mytí rukou před jídlem, po použití WC
 • Ohlížíme se za prázdninami, přineseme si pohlednice a fotky z dovolené
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla, využíváme charakteristických znaků a činností v tomto měsíci
 • Při pobytu venku hrajeme pohybové hry a cvičíme, hry na pískovišti
 • Poznáváme nejbližší okolí školy
 • Získáváme kladný vztah k přírodě
 • Snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • Sbíráme listy, obtiskujeme je a vyrábíme z nich koláže
 • Malujeme podzimní ovoce
 • Vyrábíme podzimní draky
 • Poznáváme zeleninu, ovoce podle chuti a podle hmatu
 • Halloween – povídání o tomto svátku
 • Výroba výzdoby na Halloween, slavíme Halloween
 • Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat
 • Při hře zjišťujeme, jak se známe (poznáváme kamarády po hlase)
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla
 • Při pobytu venku i ve cvičebně hrajeme pohybové a míčové hry a cvičíme
 • Besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život zvířat
 • Čteme si o přírodě a jejích proměnách a o zvířatech
 • Pomocí obrázků porovnáváme, jak se příroda mění na podzim
 • Povídáme si o zvířatech
 • Výtvarně tvoříme
 • Besedujeme o zdravé výživě a zdravém životním stylu
 • v časopisech hledáme obrázky zdravých a méně zdravých potravin
 • povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, co dělat, když jsme nemocní
 • hrajeme si na lékaře a pacienta
 • Čteme pohádkovou knihu
 • Navštěvujeme školní zahradu dle počasí
 • Rozvíjíme estetické cítění, vkus a kulturní vnímání
 • Vnímáme začínající atmosféru Vánoc
 • Upevňujeme tradice v období adventu
 • Vyprávíme si naše vánoční příběhy, a jak to na Vánoce chodí u nás doma
 • Zkoušíme vánoční pásmo, zpíváme vánoční koledy
 • Vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby a dárky
 • Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly
 • Vyzdobíme si vánoční tématikou družinu
 • Zdobíme vánoční perníčky
 • Učíme se ozdobně zabalit dárky
 • Povídáme si o čase, ukazujeme si měřidla času
 • Při vycházkách do přírody sledujeme zvířecí stopy
 • Hrajeme hry na sněhu
 • Při tělovýchovných chvilkách procvičujeme své tělo
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla s vánoční tématikou
 • Vytváříme obrázky se zimní tématikou
 • Zpracováváme symboly zimy-sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky
 • Uklidíme vánoční výzdobu a vyzdobíme družinu zimní tématikou
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Soutěžíme v luštění křížovek
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti
 • Upevňujeme mezilidské vztahy-rodina, vrstevníci, společnost
 • Vyprávíme si o domácích zvířatech
 • Kreslíme domácí zvířata a uděláme si jejich výstavu
 • Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat
 • Soutěžíme o největšího sněhuláka
 • Čteme pohádky, říkadla se zimní tématikou
 • Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo
 • Vyprávíme si, co jsou to masopustní zvyky
 • Vyrábíme si karnevalové masky
 • Kreslíme, co se nám na maškarním reji líbilo nejvíce
 • Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu
 • Vyrábíme didaktické pomůcky
 • Poznáváme lidské tělo podle atlasu
 • Soutěžíme
 • Při vycházkách pozorujeme zimní krajinu
 • Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat
 • Čteme pohádky, říkadla a básničky
 • Vytváříme obrázky s jarní tématikou
 • Zpracováváme symboly jara-jarní květiny, mláďátka, sluníčko
 • Uklidíme zimní výzdobu a vyzdobíme družinu jarní tématikou
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Soutěžíme v luštění křížovek, pexeso, hlavolamy
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti
 • Den vody-soutěžní odpoledne
 • Pozorujeme jarní probouzení přírody
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou
 • Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo
 • Vytváříme obrázky s velikonoční tématikou
 • Poznáváme oblíbené hrdiny z knihy
 • Seznamujeme se s nejznámějšími autory a ilustrátory dětských knih
 • Podnikáme vycházky do přírody-pozorování a poznávání jarních rostlin
 • Pozorujeme změny počasí
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti
 • Uspořádáme Den Země-soutěžní odpoledne
 • Rozvíjíme dopravní výchovu formou her a kvízů
 • Připravujeme se na tradiční oslavu Čarodějnic-kouzlení a zaříkávání
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou
 • Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo
 • Vyrábíme dárky pro maminky
 • Besedujeme o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co vše pro nás dělají
 • Kreslíme a malujeme naše maminky
 • Povídáme si o celé rodině, kdo všechno do rodiny patří
 • Zjišťujeme, kdy mají naši rodiče, prarodiče a sourozenci svátek, narozeniny
 • Pozorujeme jarní přírodu
 • Z pampelišek pleteme nejdelšího hada-pokus o rekord-PAMPELIŠKOMÁNIE
 • Povídáme si o mláďatech v přírodě
 • Hrajeme míčové hry, posilujeme své tělo, zdravý životní styl
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou
 • Připomínáme si den dětí-náš veliký svátek
 • Soutěžíme a závodíme ke Dni dětí
 • Chodíme na zahradu, pořádáme různé sportovní soutěže
 • Rozvíjíme tělesnou zdatnost sportováním
 • Osvojujeme si zásady fair-play-správné sportovní chování
 • Povídáme si o letních sportech a bezpečnosti při nich
 • Uklízíme školní družinu
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla
 • Poučení o bezpečnosti před každou činností
 • Využití cvičebny při nepřízni počasí
 • Správná hygiena, stolování, společenské chování
 • Pravidelný pobyt venku, odpočinková a rekreační činnost
 • Tematické vycházky do přírody
 • Posilování přátelských vztahů
 • Ohleduplnost ke starším lidem a handicapovaným
 • Ochrana životního prostředí
 • Význam rodiny- stálá spolupráce s rodiči

Roční plán práce školní družiny byl vypracován v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny, obsahuje tematická zaměření jednotlivých období a poskytuje vychovatelkám náměty pro práci, vychovatelky si náměty vybírají a doplňují podle konkrétních situací, potřeb a zájmů dětí a rozpracovávají je do různých činností pro různé věkové skupiny. K realizaci využívají všech metod a forem práce dle ŠVP ŠD, výchovně vzdělávací činnost probíhá v pěti oblastech, kterými se prolínají průřezová témata dle ŠVP ŠD.

Jitka Mikulová

vedoucí vychovatelka

Fotogalerie

Schránka důvěry