Mateřská škola

Pro děti zdravé, veselé a chytré

Naše mateřská škola

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzicképsychické sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Plán akcí

na měsíc květen 2024

DatumDenAkce
2. 5.čtvrtek

logopedie (p. učitelka Andrýsková)

odpolední „Sporťák“ předškoláků

„Hrátky“ rodičů s dětmi v MŠ

6. 5.pondělí

aerobik

13. 5.pondělí

aerobik

14. 5.úterý

logopedie (p. uč. Jurčová)

Zápis do MŠ

15. 5.středa

logopedie (p. uč. Andrýsková)

kroužek keramiky

„Hrátky“ rodičů s dětmi v MŠ

16. 5.čtvrtek

Den matek – Hala Cihelna

20. 5.pondělíaerobik
22. 5.středa

logopedie (p. učitelka Vašková)

keramika (přesunuto z 29.5.)

23. 5.čtvrtekodpolední „Sporťák“ předškoláků
27. 5.pondělí

aerobik

28. 5.úterý

logopedie (p. učitelka Jurčová)

29.5.středalogopedie (p. učitelka Andrýsková)
30. 5.čtvrtek

výlet do KOVOZOO ve St. Městě

Za pěkného počasí budou s dětmi pořádané půldenní výlety do blízkého okolí Buchlovic.

Celoroční plán aktivit

Celoročně:
 • kroužek logopedie
 • kroužek keramiky
 • kroužek aerobiku
 • sportovní aktivity
 • Vystoupení dětí na „Trhu v podhradí“
 • Zpracování ovoce a zeleniny (společné pečení štrůdlu, pečení brambor, vaření kompotu)
 • Podzimní posezení s rodiči – výzdoba prostor přírodní zahrady a MŠ vydlabanými dýněmi
 • Divadlo v MŠ – Divadlo z truhlice, Divadlo Špilberg Brno, Divadlo plyšového medvídka
 • Návštěva místního muzea
 • Návštěva místní moštárny a pálenice
 • Příprava políček na zimu, společný úklid zahrady na zimu
 • Hodový týden – hodová slavnost na MŠ
 • Beseda o kroji
 • Pouštění draků na cyklostezce
 • Návštěva místního zámeckého parku (sběr přírodnin)
 • Sběr malin a rajčat (využití při svačinkách pro děti)
 • Vánoční koncert – Na křídlech andílka
 • Návštěva kostela s prohlídkou Betléma                  
 • Mikulášské a čertí rojení
 • Vystoupení dětí na vánočním jarmarku
 • Společné pečení vánočního cukroví
 • Vánoční posezení s rodiči – zdobení perníčků
 • Divadlo v MŠ – p. Sasínová, Divadlo Šikulka, Divadlo Barborka Brno
 • Společné zdobení stromečku před MŠ
 • Environmentální výchova – vycházka ke krmelci (sběr suchého chleba, mrkve sypání ptáčkům do krmítka)
 • Maškarní karneval v MŠ, kouzelník v MŠ
 • Návštěva místní knihovny
 • Otvírání zahrady – společný úklid zahrady po zimě                                            
 • Vysévání semínek, sázení na školní políčka
 • Výzdoba stromu před MŠ velikonočními vajíčky
 • Putování za velikonočním vajíčkem
 • „Malé tripartity“
 • Oslava „Dne matek“ společně se ZŠ
 • Oslava „Dne Země“
 • Škola na nečisto
 • Divadlo v MŠ
 • Zahájení předadaptačního programu pro rodiče a děti – odpolední „Hrátky“
 • Zápis do ZŠ
 • Zápis do MŠ
 • Oslava Dne dětí
 • Buchlovská olympiáda
 • Olympiáda mateřských škol v Uh. Hradišti                                                                                           
 • Polodenní vycházky do okolí Buchlovic ( Smraďavka, louky pod Buchlovem…)
 • Zahradní slavnost – pasování a loučení se se školáky
 • Táborák s rodiči na ukončení školního roku
 • Spaní v MŠ
 • Společný celodenní výlet
 •  

Třídy MŠ

Kuřátka

Třída Kuřátek je situována v přízemí budovy MŠ a dochází zde děti ve věku od 2 do 4 let. O děti pečují dvě učitelky, kterým vypomáhá chůva, s potřebnými kvalifikačními požadavky. Třída pro takto malé děti je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek. Denní režim se přizpůsobuje individuálním možnostem a schopnostem dětí, které se postupně adaptují a zvykají na život v kolektivu kamarádů. Potřeba průběžného odpočinku pro děti je zde zabezpečena formou sestavy různě velikých molitanových žíněnek a polštářů. Řízené činnosti přizpůsobujeme soustředěnosti dětí a individuální potřebě. Pobyt venku s procházkou volen tak, aby jej všechny děti fyzicky zvládly. Velmi úzce spolupracujeme s rodiči, abychom navázali na zvyklosti, které si děti přinesly z domova a ulehčili tak dětem přechod z domácího prostředí do prostředí MŠ

Berušky

Třídu Berušky navštěvují děti ve věku 4 – 5 let. Jsou to děti, které prostředí i režim MŠ již znají. Pracují zde dvě paní učitelky, které mohou při výchovně vzdělávací práci navázat na vědomosti, dovednosti i návyky, které si děti osvojily v prvním roce docházky do MŠ. Třída je rozdělena na dvě části. V první části se nacházejí stolečky, u kterých má každé dítě své místo. Třída je vybavena nábytkem, kde jsou umístěny různé hry a stavebnice, které si děti vybírají a ukládají zpět na své místo. U stolečků si děti nejen hrají, ale probíhají zde i výtvarné a pracovní činnosti. Ve druhé části jsou rozmístěny námětové herní kouty. Je zde také velký prostor pro pohybové aktivity dětí či odpolední odpočinek a plně vybavené zázemí pro hudební rozvoj dětí. Ve všech třídách se zaměřujeme na komplexní rozvoj dítěte.

Sluníčka

Ve třídě Sluníčka pracují dvě učitelky s dětmi nejstaršími ve věku 5 – 7 let. Tuto třídu navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odloženou školní docházkou. V rámci integrovaných bloků jsou dětem předkládány pestré činnosti, s ohledem na jejich individuální možnosti. S dětmi se pracuje ve skupinkách i jednotlivě. Třída je vybavena dotykovou televizí, spoustou her a stavebnic zaměřených na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení. U dětí upevňujeme získané vědomosti a dovednosti, rozvíjíme nové. Vedeme je ke schopnosti samostatného rozhodování a jednání. Edukativní činnost je zaměřena na dobrou přípravu na školu.

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. (§34 ods.2) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Buchlovice zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025.

Termín přijímání žádostí je 14. května 2024 od 10.00 hod. – 16.15 hod. v mateřské škole.

Do mateřské školy budou přijímány děti, které dovrší k 31. 8. 2024 2 let věku a děti starší.

Zápis do mateřské školy je povinný a přednostně budou přijímány děti, které dovrší k 31. srpnu stávajícího roku 5 let, mají trvalé bydliště v Buchlovicích a dosud mateřskou školu nenavštěvovaly. Nesplnění povinností přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle § 182a ods. 1 písmeno a) školského zákona. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky.

V případě zájmu o naši mateřskou školu zákonný zástupce (zz):

 • vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podepsanou oběma zz
 • žádost o přijetí je k dispozici v mateřské škole nebo na webových stránkách ZŠ a MŠ Buchlovice
 • spolu se žádostí o přijetí doloží též kopii rodného listu dítěte
 • vyjádřením praktického dětského lékaře (druhá strana žádosti o přijetí) dokládá zz povinnost řádného očkování dítěte
 • zz předloží svůj doklad totožnosti (OP nebo pas)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Všechny zmiňované dokumenty přineste osobně v den přijímání žádostí do mateřské školy

 • Zde vám bude vydáno potvrzení o přijetí žádosti a přidělení registračního čísla dítěte.

Nezapomeňte na žádosti vyplnit emailový kontakt.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 24. května 2024.

V případě, že počet žádostí převýší počet volných míst, postupuje se dle kritérií, viz. Žádost o přijetí.

Rodiče nově přijatých dětí budou pozváni v měsíci srpnu na společnou schůzku, kde jim budou předány veškeré dokumenty týkající se přijetí a nástupu dětí do mateřské školy.

Fotogalerie

Schránka důvěry