Pro děti zdravé, veselé a chytré

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.


Aktuality

Plán akcí na měsíc červen 2023

DatumDenAkce
1. 6.čtvrtekoslava Dne dětí v MŠ
– Divadlo z truhlice v MŠ
– Policie v MŠ, prohlídka auta
– prohlídka popelářského vozu
5. 6.pondělíprojektový den ve třídě Sluníček
6. 6.úterýsportovní hry mateřských škol v Uh. Hradišti
(účastní se 2 družstva ze třídy Sluníček)
7. 6.středalogopedie p. učitelka Vašková
poslední odpolední hrátky
9. 6.pátekhasiči v MŠ – prohlídka auta, sportovní disciplíny
12. 6.pondělífotografování dětí na společné foto tříd
14. 6.středalogopedie p. učitelka Andrýsková
15. 6.čtvrtekvycházka třídy Kuřátek do záchranné stanice v parku
16. 6.pátekdopolední vycházka dětí ze Sluníček na Smraďavku
– plnění úkolů s environmentální tématikou
20. 6.úterýlogopedie p. učitelka Jurčová
21. 6.středanaučná vycházka dětí ze Sluníček na Břestek
– pozorování živočichů v trávě lupami
logopedie p. učitelka Vašková
22. 6.čtvrtekodpolední „Zahradní slavnost“ účastní se celá MŠ
– pasování na školáky, opékání špekáčků
23. 6.páteknocování v MŠ
– pro děti, které půjdou po prázdninách do školy

Třídy MŠ

Kuřátka

Třída Kuřátek je situována v přízemí budovy MŠ a dochází zde děti ve věku od 2 do 4 let. O děti pečují dvě učitelky, kterým vypomáhá chůva, s potřebnými kvalifikačními požadavky. Třída pro takto malé děti je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek. Denní režim se přizpůsobuje individuálním možnostem a schopnostem dětí, které se postupně adaptují a zvykají na život v kolektivu kamarádů. Potřeba průběžného odpočinku pro děti je zde zabezpečena formou sestavy různě velikých molitanových žíněnek a polštářů. Řízené činnosti přizpůsobujeme soustředěnosti dětí a individuální potřebě. Pobyt venku s procházkou volen tak, aby jej všechny děti fyzicky zvládly. Velmi úzce spolupracujeme s rodiči, abychom navázali na zvyklosti, které si děti přinesly z domova a ulehčili tak dětem přechod z domácího prostředí do prostředí MŠ

Berušky

Třídu Berušky navštěvují děti ve věku 4 – 5 let. Jsou to děti, které prostředí i režim MŠ již znají. Pracují zde dvě paní učitelky, které mohou při výchovně vzdělávací práci navázat na vědomosti, dovednosti i návyky, které si děti osvojily v prvním roce docházky do MŠ. Třída je rozdělena na dvě části. V první části se nacházejí stolečky, u kterých má každé dítě své místo. Třída je vybavena nábytkem, kde jsou umístěny různé hry a stavebnice, které si děti vybírají a ukládají zpět na své místo. U stolečků si děti nejen hrají, ale probíhají zde i výtvarné a pracovní činnosti. Ve druhé části jsou rozmístěny námětové herní kouty. Je zde také velký prostor pro pohybové aktivity dětí či odpolední odpočinek a plně vybavené zázemí pro hudební rozvoj dětí. Ve všech třídách se zaměřujeme na komplexní rozvoj dítěte.

Sluníčka

Ve třídě Sluníčka pracují dvě učitelky s dětmi nejstaršími ve věku 5 – 7 let. Tuto třídu navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odloženou školní docházkou. V rámci integrovaných bloků jsou dětem předkládány pestré činnosti, s ohledem na jejich individuální možnosti. S dětmi se pracuje ve skupinkách i jednotlivě. Třída je vybavena dotykovou televizí, spoustou her a stavebnic zaměřených na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení. U dětí upevňujeme získané vědomosti a dovednosti, rozvíjíme nové. Vedeme je ke schopnosti samostatného rozhodování a jednání. Edukativní činnost je zaměřena na dobrou přípravu na školu.


Dokumenty Mateřské školy


Zaměstnanci Mateřské školy

 • Mgr. Kateřina Lesová – ředitelka, lesova@zsbu.cz
 • Zdeňka Andrýsková – zástupce ředitelky pro MŠ, andryskova@zsbu.cz
 • Mgr. Anna Petrášová – učitelka, petrasova@zsbu.cz
 • Monika Blahová – učitelka, blahova@zsbu.cz
 • Simona Jurčová – učitelka, jurcova@zsbu.cz
 • Hana Krystýnková – učitelka, krystynkova@zsbu.cz
 • Michaela Vašková – učitelka, vaskova@zsbu.cz
 • Hana Hrušková – chůva
 • Ing. Jana Cukrová – ekonomka
 • Marie Šaratová – vedoucí školní jídelny
 • Bronislava Kapitánová – kuchařka, uklizečka
 • Věra Stuchlíková – uklizečka