Pro děti zdravé, veselé a chytré

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.


Aktuality

Plán akcí na měsíc květen 2022

DatumDenAkce
3. 5. úterývýchovný koncert v LŠU
5. 5.čtvrtekzápis do MŠ
10. 5. úterý„Indiánská pohádka“ v MŠ
11. 5. středalogopedie p. uč. Andrýsková
odpolední hrátky
12. 5.čtvrtekdopoledne – generálka
odpoledne oslava Dne matek
16. 5.pondělívýlet ZOO Hodonín
(Sluníčka + přípravná třída)
17. 5.úterývýlet ZOO Hodonín
(Kuřátka + Berušky)
18. 5.středalogopedie p. uč. Jurčová
26. 5.čtvrteklogopedie p. uč. Andrýsková

Třídy MŠ

Kuřátka

Třída Kuřátek je situována v přízemí budovy MŠ a dochází zde děti ve věku od 2 do 4 let. O děti pečují dvě učitelky, kterým vypomáhá chůva, s potřebnými kvalifikačními požadavky. Třída pro takto malé děti je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek. Denní režim se přizpůsobuje individuálním možnostem a schopnostem dětí, které se postupně adaptují a zvykají na život v kolektivu kamarádů. Potřeba průběžného odpočinku pro děti je zde zabezpečena formou sestavy různě velikých molitanových žíněnek a polštářů. Řízené činnosti přizpůsobujeme soustředěnosti dětí a individuální potřebě. Pobyt venku s procházkou volen tak, aby jej všechny děti fyzicky zvládly. Velmi úzce spolupracujeme s rodiči, abychom navázali na zvyklosti, které si děti přinesly z domova a ulehčili tak dětem přechod z domácího prostředí do prostředí MŠ

Berušky

Třídu Berušky navštěvují děti ve věku 4 – 5 let. Jsou to děti, které prostředí i režim MŠ již znají. Pracují zde dvě paní učitelky, které mohou při výchovně vzdělávací práci navázat na vědomosti, dovednosti i návyky, které si děti osvojily v prvním roce docházky do MŠ. Třída je rozdělena na dvě části. V první části se nacházejí stolečky, u kterých má každé dítě své místo. Třída je vybavena nábytkem, kde jsou umístěny různé hry a stavebnice, které si děti vybírají a ukládají zpět na své místo. U stolečků si děti nejen hrají, ale probíhají zde i výtvarné a pracovní činnosti. Ve druhé části jsou rozmístěny námětové herní kouty. Je zde také velký prostor pro pohybové aktivity dětí či odpolední odpočinek a plně vybavené zázemí pro hudební rozvoj dětí. Ve všech třídách se zaměřujeme na komplexní rozvoj dítěte.

Sluníčka

Ve třídě Sluníčka pracují dvě učitelky s dětmi nejstaršími ve věku 5 – 7 let. Tuto třídu navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odloženou školní docházkou. V rámci integrovaných bloků jsou dětem předkládány pestré činnosti, s ohledem na jejich individuální možnosti. S dětmi se pracuje ve skupinkách i jednotlivě. Třída je vybavena dotykovou televizí, spoustou her a stavebnic zaměřených na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení. U dětí upevňujeme získané vědomosti a dovednosti, rozvíjíme nové. Vedeme je ke schopnosti samostatného rozhodování a jednání. Edukativní činnost je zaměřena na dobrou přípravu na školu.


Dokumenty Mateřské školy


Zaměstnanci Mateřské školy