Začít spolu

Jsme na jedné lodi

Co přináší program Začít spolu našim dětem?

Zejména možnost učení se v souvislostech a tematických celcích, rozvoj komunikace, tvořivosti, kritického myšlení i spolupráce. Děti jsou také vedeny k hodnocení i sebehodnocení, zodpovědnosti a v neposlední řadě se učí prezentovat svou práci.

Prakticky se promítá program Začít spolu do struktury celého dne. Ráno se scházíme v kroužku a čteme si ranní zprávu, která často obsahuje nějaký úkol nebo otázku. V kruhu sdílíme, povídáme si a naladíme se na dnešní téma a práci.

Potom většinou následuje běžná výuka dle rozvrhu. Po svačince se můžou rozjet centra aktivit, která jsou důležitou formou a vlastně základním stavebním kamenem programu Začít spolu. Centra aktivit propojuje jedno téma. Děti se volí mezi centry Českého jazyka, Matematiky, Pokusů a objevů či Ateliéru. V průběhu týdne si postupně projdou všemi centry a mohou tak na jedno téma nahlížet z několika úhlů. Pracují ve skupině, což jim umožňuje učit se od sebe vzájemně (tzv. vrstevnické učení), ale zároveň se učí komunikovat, hledat kompromisy, plánovat a rozdělovat práci a nést za svou část práce zodpovědnost. Někdo hlídá čas, někdo čte zadání, jiný podporuje svůj tým či prezentuje výstupy práce.

Po centrech aktivit přichází prostor pro hodnocení práce a prezentaci výstupů jednotlivých skupin v kruhu. Děti dávají ostatním doporučení, shrnují průběh spolupráce, učí se ostatní ocenit i upozornit na to, co se nedařilo, vzájemně hodnotí svou práci. Často jsou překvapeny, když zjistí, že jiná skupina zpracovala stejný úkol zcela odlišně. Na konci tématu vždy přichází závěrečná reflexe.

V naší škole se v současnosti daří program úspěšně šířit zejména na prvním stupni. Plně jsou do něj zapojeny 4 třídy, ve zbývajících třídách se paní učitelky s programem seznamují a do výuky vnáší jeho prvky. Proběhlo a bude průběžně probíhat i dále vzdělávání pedagogů formou kurzů, odborných konzultací i letních škol k realizaci programu Začít spolu. Od školního roku 2023/2024 se prvky Začít spolu promítají i na druhý stupeň, aby děti mohly dál rozvíjet všechny kompetence a dovednosti, které získaly díky Začít spolu na prvním stupni. Navíc bude zahájena příprava k realizaci programu v MŠ.

Historie a současnost školy

Naše škola je tvořena dvěma budovami, z nichž jedna byla otevřena v roce 1924 a druhá v roce 1981. V posledních letech prošly obě budovy rozsáhlými rekonstrukcemi. V roce 2013 se základní škola sloučila s mateřskou školou v jeden právní subjekt. Budova mateřské školy pochází z roku 1974. Taktéž prošla značnou rekonstrukcí a padesát let by jí hádal málokdo. Základní škola byla vždy úplnou devítiletkou, počet žáků je v posledních letech kolem 170, s průměrem 17 žáků na jednu třídu. Nižší počet poskytuje vyučujícím prostor pro individuální přístup jak k žákům talentovaným, tak integrovaným. V mateřské škole jsou tři oddělení, dvě oddělení pro děti 3-5 let a jedno oddělení dětí 5-7 let.

Vzdělávání

Velký důraz klademe na tzv. maturitní obory – jazyk český, jazyk anglický a matematiku, ve které naši žáci dosahují vynikajících výsledků. Žáci se úspěšně zapojují do matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického klokana apod.

Od 1. třídy se žáci učí prvnímu cizímu jazyku – angličtině, druhý cizí jazyk – němčina – se začíná vyučovat až od 7. třídy, tzn. v době, kdy už proběhla aklimatizace dětí na 2. stupni. V rámci zdokonalování cizího jazyka nabízíme studijní vzdělávací zájezdy.

Škola se zaměřuje na všeobecný rozhled žáků, který se specifikuje na druhém stupni volbou volitelných předmětů. Žáci mohou dle svého zájmu volit z předmětů s humanitním nebo přírodovědným zaměřením. Velkou péči věnujeme ekologické výchově.

U každého žáka se snažíme objevit jeho nejlepší schopnosti a dovednosti a ty využít v rámci olympiád a soutěží, a to ve všech možných oblastech od jazykových přes humanitní, přírodovědné až po estetické a sportovní.

Vybavení školy

Žákům můžeme nabídnout dobře vybavené učebny s dotykovými televizemi, interaktivními tabulemi nebo dataprojektory, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu, knihovnu nebo venkovní učebnu. Disponujeme množstvím kvalitních učebních pomůcek a výukových programů. Škola má vlastní tělocvičnu a halu s moderním zázemím, hřiště s travnatým povrchem, doskočištěm i herními prvky pro mladší žáky. V půdní vestavbě máme vybudováno rozsáhlé zázemí pro tři oddělení školní družiny.

Žijeme zdravě

Dbáme na zdravou stravu našich žáků. Ve školní jídelně si žáci vybírají ze dvou jídel, které naše paní kuchařky připravují podle nejnovějších trendů zdravé výživy. Kromě chutných obědů jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Další občerstvení žáků je zajištěno prostřednictvím mléčného automatu. V mateřské škole nabízíme dětem pitný režim a dostatek ovoce nebo zeleniny.

Důraz klademe na pohybovou aktivitu žáků i dětí. Ve velké přestávce mají žáci umožněn pohyb ve školní tělocvičně nebo na školním dvoře, v hodinách zařazujeme tělovýchovné chvilky nebo protahovací cvičení. Krásné okolí obce umožňuje vycházky a výlety do přírody. Plavání a lyžařský výcvik je pravidelnou aktivitou školy.

Partneři

Naše škola nabízí velkou škálu zájmových aktivit pro děti MŠ (keramický kroužek, logopedický kroužek…) i pro žáky ZŠ (florbal, dětskou jógu, pohybové hry, keramiku, badminton, přípravu na přijímací zkoušky, atd.).

Některé aktivity nabízíme ve spolupráci s jinými subjekty:

SVČ Klubko Staré Město (keramika, dance aerobic, aerobic předškoláček, badminton), Angličtina, Němčina, Myslivecký kroužek, Včelaři,  Skauti, Zálesák, Fotbalová přípravka, Parkour

V Buchlovicích mají děti i další možnosti:

Pobočka Základní umělecké školy Uh. Hradiště, Folklorní soubor Děcka z Buchlovic, atd.

Schránka důvěry