Historie a současnost školy

Naše škola je tvořena dvěma budovami, z nichž jedna byla otevřena v roce 1924 a druhá v roce 1981. V posledních letech prošly obě budovy rozsáhlými rekonstrukcemi. V roce 2013 se základní škola sloučila s mateřskou školou v jeden právní subjekt. Budova mateřské školy pochází z roku 1974. Taktéž prošla značnou rekonstrukcí a čtyřicet let by jí hádal málokdo. Základní škola byla vždy úplnou devítiletkou, počet žáků je v posledních letech kolem 200, s průměrem 20 žáků na jednu třídu. Nižší počet poskytuje vyučujícím prostor pro individuální přístup jak k žákům talentovaným, tak integrovaným. V mateřské škole jsou tři oddělení, dvě oddělení pro děti 3-5 let a jedno oddělení dětí 5-7 let.

Vzdělávání

Velký důraz klademe na tzv. maturitní obory – jazyk český, jazyk anglický a matematiku, ve které naši žáci dosahují vynikajících výsledků. V mezinárodní matematické soutěži TAKTIK jsme v roce 2012 získali 2. místo – „úspěšní řešitelé“, v tomto roce po 1. kole patříme mezi nejlepší z asi 300 škol. Dále se žáci úspěšně zapojují do matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického klokana apod.

Od 2. třídy se žáci učí prvnímu cizímu jazyku – angličtině, druhý cizí jazyk – němčina – se začíná vyučovat až od 7. třídy, tzn. v době, kdy už proběhla aklimatizace dětí na 2. stupni.

V rámci zdokonalování cizího jazyka nabízíme studijní vzdělávací zájezdy (v minulém roce Londýn) a intenzivní jazykový kurz s rodilým mluvčím během jarních prázdnin.

Škola se zaměřuje na všeobecný rozhled žáků, který se specifikuje na druhém stupni volbou volitelných předmětů. Žáci mohou dle svého zájmu volit z předmětů s humanitním nebo přírodovědným zaměřením. Velkou péči věnujeme ekologické výchově.

U každého žáka se snažíme objevit jeho nejlepší schopnosti a dovednosti a ty využít v rámci olympiád a soutěží, a to ve všech možných oblastech od jazykových přes humanitní, přírodovědné až po estetické a sportovní.

Vybavení školy

Žákům můžeme nabídnout dobře vybavené učebny s interaktivními tabulemi nebo dataprojektory, novou počítačovou učebnu, jazykovou učebnu, knihovnu a nově zbudovanou venkovní učebnu. Disponujeme množstvím kvalitních učebních pomůcek a výukových programů. Škola má vlastní tělocvičnu s moderním zázemím, hřiště s travnatým i umělým povrchem, doskočištěm i herními prvky pro mladší žáky. V půdní vestavbě máme vybudováno rozsáhlé zázemí pro dvě oddělení školní družiny.

Žijeme zdravě

Dbáme na zdravou stravu našich žáků. Ve školní jídelně si žáci vybírají ze dvou jídel, které naše paní kuchařky připravují podle nejnovějších trendů zdravé výživy. Kromě chutných obědů jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Další občerstvení žáků je zajištěno prostřednictvím mléčného automatu. V mateřské škole nabízíme dětem pitný režim a dostatek ovoce nebo zeleniny.

Důraz klademe na pohybovou aktivitu žáků i dětí. Ve velké přestávce mají žáci umožněn pohyb ve školní tělocvičně nebo na školním dvoře, v hodinách zařazujeme tělovýchovné chvilky nebo protahovací cvičení. Krásné okolí obce umožňuje vycházky a výlety do přírody. Plavání a lyžařský výcvik je pravidelnou aktivitou školy.

Partneři

Naše škola nabízí velkou škálu zájmových aktivit pro děti MŠ (keramický kroužek, logopedický kroužek…) i pro žáky ZŠ (florbal, aerobic, TAKTIK, šikovné ruce, výtvarný kroužek atd.).

Některé aktivity nabízíme ve spolupráci s jinými subjekty:

SVČ Klubko Staré Město (keramika, základy stepu), Angličtina, Němčina, Myslivecký kroužek, Včelaři,  Skauti, Zálesák, Fotbalová přípravka

V Buchlovicích mají děti i další možnosti:

Pobočka Základní umělecké školy Uh. Hradiště, Folklorní soubor Děcka z Buchlovic, atd.