Co je žákovský parlament ?

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

 • Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:
 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk…),
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…),
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
 • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).
 • Žákovský parlament:
 • podporuje informovanost napříč školou,
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
 • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Členové žákovského parlamentu 2018/2019

4. třída – Lukáš Červenka, Zuzana Houdková, Filip Moravčík

5. třída – Natálie Gažíková, René Paleček

6. třída – Jakub Špalek, Tereza Sobotková

7. třída – Richard Omelka, Erik Karas, Ondřej Martinák, Kateřina Kolaříková

8. třída – Vojtěch Krchňavý

9. třída – Barbora Petrášová, Marta Náplavová

Schůzky žákovského parlamentu

2. stupeň se schází vždy jednou za 14 dní. Plánované schůzky první pololetí:

3. 10., 24. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12.

Stanovy ŽP

 • Každá třída volí během prvního školního týdne své 2 – 3 zástupce, funkční období trvá jeden školní rok. V případě nezvolení zástupců přichází daná třída o možnost aktivně ovlivnit pořádané akce ŽP.
 • Jednání ŽP se kromě zástupců tříd účastní také zástupci pedagogického sboru.
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 • Členové ŽP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno ŽP.
 • V případě nutnosti mohou být jednotliví členové nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni, na jejich místo bude zvolen jiný zástupce dané třídy.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných schůzek ŽP, svoji neúčast je povinen řádně omluvit. Po 3 neomluvených absencích bude člen ze ŽP vyloučen.
 • O připomínkách týkajících se chodu školy zástupci ŽP neprodleně informují vedení školy, které připomínky projedná a následně informuje ŽP o možnostech řešení. Pro podněty a připomínky je také zavedena schránka důvěry.
 • Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky, školního rozhlasu, webových stránek školy nebo zástupci jednotlivých tříd.