Přírodovědná učebna chemie, fyziky, přírodopisu

  • Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004223
  • Prioritní osa IROP: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • Výzva ŘO IROP: č. 47 Infrastruktura základních škol SVL
  • Příjemce dotace: Městys Buchlovice

Hlavním cílem je zvýšení kvality podmínek pro vzdělávání a odbornou přípravu žáků ZŠ Buchlovice v klíčových kompetencích, ve vazbě na další vzdělávání, budoucí uplatnění na trhu práce. Dalším cílem je umožnění bezproblémového přístupu ke vzdělání všem skupinám, tj. i zdravotně či sociálně znevýhodněným cílovým skupinám. Cíle je dosaženo vybudováním a vybavením nové přírodovědné učebny tří odborných předmětů – chemie, fyziky, přírodopisu, zřízením školského poradenského pracoviště pro inkluzi a zabezpečením vnitřní konektivity k širokopásmovému internetu v objektu Základní školy Buchlovice. Součástí projektu je i úprava zeleně v areálu základní školy.