Eduroam

Naše škola je připojena k eduroam

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2021. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

 
Jeden účet, kdekoliv

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

 
Aktivace eduroam účtu

eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí – samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů (domény) školy, budete v rámci roamingu přidávat @zsbuchlovice.cz. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit eduroam heslo.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

 • název sítě (SSID): eduroam
 • protokol připojení: 802.1x
 • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
 • ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
 • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
 • jméno RADIUS serveru: radius.realm.cz
 • certifikační autorita: DigiCert Assured ID Root CA
 • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP
 
Pokryté prostory

eduroam je vysílán v vnitřních prostorách školy krom tělocvičny a jídelny.

 
Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465 nebo TCP/587).

 
Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email servis@administratori.cz nebo telefon +420 576 013 012.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

Our school is connected to eduroam network

The eduroam federation is an international project providing mobility support and roaming for the national research and education network (NREN) community. CESNET association takes patronage over this project in the Czech Republic. Our school joined the project in 2021. It was yet another step towards the increase of the quality of education and prestige of our institution.

 
One account anywhere

Registered users have access to this wireless network (wherever is available) using their user account. The account administration is done via the organization where the account was created.

Using eduroam is simple. If the user’s device is correctly set up, it connects automatically wherever the eduroam network is available. It is like using foreign mobile networks via roaming for mobile devices. That is where the acronym comes from: education roaming.

The service is free of charge for all users.

 
eduroam account activation

The eduroam username consist of two parts – the actual username and a realm. When using eduroam add a suffix @zsbuchlovice.cz to your regular school username (that you use in the school network). Before you can start using your eduroam account, you have to set an eduroam password.

 
Setting up user devices to connect to eduroam

For safe connection to eduroam, it is not enough to fill in a username and a password. You will also have to set certificate control on your device. The easiest way to do this is using eduroam CAT (the documentation is available at dokumentace na eduroam.cz).

To set the certificates manually, you will need the following information:

 • Network name (SSID): eduroam Connection protocol: 802.1x
 • Security and encryption: WPA2/AES
 • EAP method: PEAP
 • Phase 2 authentication: MS-CHAPv2
 • IP radius server: rad.zsbuchlovice.cz
 • CA: CESNET CA
 • IP address is automatically assigned via DHCP
 
Coverage

eduroam is available in all indoor areas except for the gym and the school canteen.

 
Network filtering

Student access is filtered in accordance with the Czech Republic laws.

Visitors’ access is not filtered except for filtering the outgoing SMTP (TCP/25) traffic. To send emails, please use SMTPS services (TCP/465 or TCP/587) instead.

 
Support

Our school users can contact the support via email at servis@administratori.cz or on the phone number +420 576 013 012.

Visitors should seek the support primarily from the institution that set up their user account.

Schránka důvěry