Provoz družiny:

 • ranní družina 6:15 – 7:30 
 • odpolední družina  11:30 – 16:30

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit.

Žák je přijímán do školní družiny na dobu jednoho školního roku.

Oběd  11:30 – 12:00

Odpočinkové činnosti  12:00 – 13:00

 • odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace (dle jejich individuálních potřeb)
 • relaxační cvičení, navozování a vytváření pohody žáků
 • odpočinkové a relaxační aktivity na koberci
 • prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek
 • stolní hry, hry s hračkami, společenské hry, hrátky se slovy, konverzace, vyprávění
 • hudební a hudebně-pohybové chvilky
 • aktivity zaměřené na rozvoj intrapersonální a intrapersonální inteligence, sebereflexe, sebehodnocení

Zájmové a rekreační činnosti  13:00 – 15:00

Sportovní

 • aktivity zaměřené na rozvoj tělesně-kinestetické inteligence
 • kolektivní hry a soutěže
 • průpravná cvičení, tělovýchovné chvilky
 • posilování tělesné zdatnosti
 • upevňování morálních vlastností, potlačování nesportovního chování (fair-play)
 • vštěpování zásad bezpečnosti a hygieny při sportovních aktivitách, vytváření kladných citových vztahů v týmu
 • pohybová aktivita na čerstvém vzduchu s přihlédnutím k počasí a zdravotnímu stavu
 • tělovýchovné chvilky, míčové hry
 • soutěživé hry, pohybové hry, konstruktivní a tematické hry

Přírodovědné a environmentální

 • aktivity zaměřené na rozvoj přírodní inteligence
 • rozvoj zájmu o přírodu
 • práce s atlasy, vyhledávání informací o živé a neživé přírodě (knihovna, PC)
 • výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě, ochraně životního prostředí
 • pozorování přírody a jejích proměn
 • třídění a zpracování odpadů (sběrové akce)
 • nauka o počasí
 • péče o zeleň a rostliny v budově a areálu školy

Estetické

 • využívání rozličných metod a prvků výtvarné, hudební, literární a dramatické výchovy
 • probouzení zájmu o četbu, poslech a dramatizaci
 • rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností
 • práce s přírodninami a netradičními materiály
 • montáže a demontáže stavebnic
 • využívání poznatků získaných ve škole, jejich aplikace v praxi
 • vedení k samostatné tvořivé práci, rozvoj kreativního myšlení
 • rozvoj řeči a komunikace
 • ohleduplné chování, tolerance odlišností (věkových, pohlavních, rasových, …)
 • hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce
 • rozvíjení hudební, hudebně-pohybové

Sebeobslužné činnosti (průběžně)

 • upevňování dopravních znalostí
 • dodržování zásad osobní hygieny
 • seznamovaní se zásadami zdravého životního stylu
 • seznamování se zásadami péče o své zdraví a vlastní zevnějšek
 • péče o vlastní věci
 • seznamování se zásadami první pomoci, prevence proti úrazům
 • zásady stolování
 • úklid pracoviště po ukončení jednotlivých činností

Příprava na vyučování 15:00-15:45

 • psaní domácích úkolů (dle domluvy s rodiči a třídním učitelem)
 • procvičování a upevňování probraného učiva
 • čtení z čítanek
 • vyhledávání nových informací (internet, PC)
 • výukové programy na PC

Odpočinková činnost 15:45-16:30

 • sledování  vzdělávacích videí
 • odpočinkové a relaxační hry
 • stolní a společenské hry

Měsíc září – Já a moje třída

 • Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD
 • Poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD a ve školní jídelně
 • Adaptujeme se na školní prostředí
 • Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD
 • Cesta do školy- povídáme si o cestě do školy a cestě domů-základy bezpečnosti při přemisťování
 • Pravidla soužití v ŠD
 • Poznáváme nové prostředí
 • Napíšeme si narozeniny všech dětí a připravíme si narozeninovou nástěnku
 • “Jak se máme správně chovat“, nezapomínáme na kouzelná slovíčka, děkuji a prosím
 • Upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti
 • Rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům
 • Kontrolujeme běžnou hygienu- mytí rukou před jídlem, po použití WC
 • Ohlížíme se za prázdninami, přineseme si pohlednice a fotky z dovolené
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla, využíváme charakteristických znaků a činností v tomto měsíci
 • Při pobytu venku hrajeme pohybové hry a cvičíme, hry na pískovišti

 Měsíc říjen – Barevný podzim

 • Poznáváme nejbližší okolí školy
 • Získáváme kladný vztah k přírodě
 • Snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • Sbíráme listy, obtiskujeme je a vyrábíme z nich koláže
 • Malujeme podzimní ovoce
 • Vyrábíme podzimní draky
 • Poznáváme zeleninu, ovoce podle chuti a podle hmatu
 • Halloween – povídání o tomto svátku
 • Výroba výzdoby na Halloween, slavíme Halloween
 • Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat
 • Při hře zjišťujeme, jak se známe (poznáváme kamarády po hlase)
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla
 • Při pobytu venku i ve cvičebně hrajeme pohybové a míčové hry a cvičíme

 Měsíc listopad-Strašení

 • Besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život zvířat
 • Čteme si o přírodě a jejích proměnách a o zvířatech
 • Pomocí obrázků porovnáváme, jak se příroda mění na podzim
 • Povídáme si o zvířatech
 • Výtvarně tvoříme
 • Besedujeme o zdravé výživě a zdravém životním stylu
 • v časopisech hledáme obrázky zdravých a méně zdravých potravin
 • povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, co dělat, když jsme nemocní
 • hrajeme si na lékaře a pacienta
 • Čteme pohádkovou knihu
 • Navštěvujeme školní zahradu dle počasí

 Měsíc prosinec – Vánoční čas

 • Rozvíjíme estetické cítění, vkus a kulturní vnímání
 • Vnímáme začínající atmosféru Vánoc
 • Upevňujeme tradice v období adventu
 • Vyprávíme si naše vánoční příběhy, a jak to na Vánoce chodí u nás doma
 • Zkoušíme vánoční pásmo, zpíváme vánoční koledy
 • Vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby a dárky
 • Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly
 • Vyzdobíme si vánoční tématikou družinu
 • Zdobíme vánoční perníčky
 • Učíme se ozdobně zabalit dárky
 • Povídáme si o čase, ukazujeme si měřidla času
 • Při vycházkách do přírody sledujeme zvířecí stopy
 • Hrajeme hry na sněhu
 • Při tělovýchovných chvilkách procvičujeme své tělo
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla s vánoční tématikou

Měsíc leden – Zima, zima tu je

 • Vytváříme obrázky se zimní tématikou
 • Zpracováváme symboly zimy-sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky
 • Uklidíme vánoční výzdobu a vyzdobíme družinu zimní tématikou
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Soutěžíme v luštění křížovek
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti
 • Upevňujeme mezilidské vztahy-rodina, vrstevníci, společnost
 • Vyprávíme si o domácích zvířatech
 • Kreslíme domácí zvířata a uděláme si jejich výstavu
 • Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat
 • Soutěžíme o největšího sněhuláka
 • Čteme pohádky, říkadla se zimní tématikou
 • Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo

 Měsíc únor – Masopust

 • Vyprávíme si, co jsou to masopustní zvyky
 • Vyrábíme si karnevalové masky
 • Kreslíme, co se nám na maškarním reji líbilo nejvíce
 • Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu
 • Vyrábíme didaktické pomůcky
 • Poznáváme lidské tělo podle atlasu
 • Soutěžíme
 • Při vycházkách pozorujeme zimní krajinu
 • Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat
 • Čteme pohádky, říkadla a básničky

Měsíc březen – Příroda se probouzí

 • Vytváříme obrázky s jarní tématikou
 • Zpracováváme symboly jara-jarní květiny, mláďátka, sluníčko
 • Uklidíme zimní výzdobu a vyzdobíme družinu jarní tématikou
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Soutěžíme v luštění křížovek, pexeso, hlavolamy
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti
 • Den vody-soutěžní odpoledne
 • Pozorujeme jarní probouzení přírody
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou
 • Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo
 • Vytváříme obrázky s velikonoční tématikou
 • Poznáváme oblíbené hrdiny z knihy
 • Seznamujeme se s nejznámějšími autory a ilustrátory dětských knih

Měsíc duben – Bezpečnost dětí

 • Podnikáme vycházky do přírody-pozorování a poznávání jarních rostlin
 • Pozorujeme změny počasí
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti
 • Uspořádáme Den Země-soutěžní odpoledne
 • Rozvíjíme dopravní výchovu formou her a kvízů
 • Připravujeme se na tradiční oslavu Čarodějnic-kouzlení a zaříkávání
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou
 • Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo

Měsíc květen – Léto ťuká na dveře

 • Vyrábíme dárky pro maminky
 • Besedujeme o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co vše pro nás dělají
 • Kreslíme a malujeme naše maminky
 • Povídáme si o celé rodině, kdo všechno do rodiny patří
 • Zjišťujeme, kdy mají naši rodiče, prarodiče a sourozenci svátek, narozeniny
 • Pozorujeme jarní přírodu
 • Z pampelišek pleteme nejdelšího hada-pokus o rekord-PAMPELIŠKOMÁNIE
 • Povídáme si o mláďatech v přírodě
 • Hrajeme míčové hry, posilujeme své tělo, zdravý životní styl
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou

 Měsíc červen – Hurá na prázdniny

 • Připomínáme si den dětí-náš veliký svátek
 • Soutěžíme a závodíme ke Dni dětí
 • Chodíme na zahradu, pořádáme různé sportovní soutěže
 • Rozvíjíme tělesnou zdatnost sportováním
 • Osvojujeme si zásady fair-play-správné sportovní chování
 • Povídáme si o letních sportech a bezpečnosti při nich
 • Uklízíme školní družinu
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla

Pravidelné měsíční činnosti

 • Poučení o bezpečnosti před každou činností
 • Využití cvičebny při nepřízni počasí
 • Správná hygiena, stolování, společenské chování
 • Pravidelný pobyt venku, odpočinková a rekreační činnost
 • Tematické vycházky do přírody
 • Posilování přátelských vztahů
 • Ohleduplnost ke starším lidem a handicapovaným
 • Ochrana životního prostředí
 • Význam rodiny- stálá spolupráce s rodiči

Roční plán práce školní družiny byl vypracován v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny, obsahuje tematická zaměření jednotlivých období a poskytuje vychovatelkám náměty pro práci, vychovatelky si náměty vybírají a doplňují podle konkrétních situací, potřeb a zájmů dětí a rozpracovávají je do různých činností pro různé věkové skupiny. K realizaci využívají všech metod a forem práce dle ŠVP ŠD, výchovně vzdělávací činnost probíhá v pěti oblastech, kterými se prolínají průřezová témata dle ŠVP ŠD.

Jitka Mikulová

vedoucí vychovatelka