Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město je partnerem projektu.

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.

Sdílení dílen pro základní školy – jedna třída školy se  zúčastní 16x  (8x ve školním roce 2018/2019 a 8x ve školním roce 2019/2020).