Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Díky tomuto projektu bylo naší škole zapůjčeno vybavení, které po ukončení projektu přejde do majetku školy.

  • Sada senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd  75.000,- Kč
  • Sada minipočítače Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky dle konceptu STEM    25.000,- Kč
  • Sada robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a základů programování   40.000,- Kč
  • Sada stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování                                                            15.000,- Kč
  • 3D tiskárna                                                                                                                                   40.000,- Kč
  • Interaktivní projektor                                                                                                                     35.000,- Kč