Zápis do 1. ročníku

20. 4. 2023 od 14:30 do 17:30 hod. v budově ZŠ Buchlovice, Komenského 483

Podle § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, která začíná počátkem školního roku, jenž následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, a pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Začátek povinné školní docházky je velkou událostí každého dítěte a jeho nejbližší rodiny. Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, pokud si nejste jisti, zda vaše dítě je pro tento důležitý životní krok dostatečně připraveno je vhodné ponechat rozhodnutí na pedagogicko-psychologické poradně, která vám vaše obavy buď vyvrátí anebo potvrdí.

Zákonní zástupci žádají o PŘIJETÍ do 1. ročníku ZŠ

Zákonný zástupce (zz):

 • vyplní Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání (podepsanou oběma ZZ)
 • s sebou na zápis přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
 • dokument Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání předá:
  • poštou na adresu Ředitelství  ZŠ a MŠ Buchlovice, Komenského 483, 687 08 Buchlovice
  • osobně – žádosti přijímá Mgr. Kateřina Lesová
  • prostřednictvím datové schránky: sxkcnh7
  • prostřednictvím poštovní schránky u vchodu do staré budovy na ZŠ

(zaslání naskenovaných žádostí není považováno za oficiální žádost, platné jsou pouze žádosti s elektronickým podpisem)

Zákonní zástupci žádají o ODKLAD povinné školní docházky

Zákonný zástupce:

 • vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky (podepsanou oběma ZZ)
 • přiloží kopii rodného listu dítěte
 • doloží doporučení k odkladu:
  • příslušného školského poradenského zařízení (PPP)   
  • dětského pediatra (nebo odborného lékaře nebo klinického psychologa)
  • (Nutná obě doporučení. Pokud tato doporučení zatím nemáte, pošlete žádost bez nich, škola přeruší správní řízení až do doby dodání chybějících dokumentů a poté vydá rozhodnutí.)
 • všechny dokumenty předá:
  • poštou na adresu Ředitelství  ZŠ a MŠ Buchlovice, Komenského 483, 68708 Buchlovice
  • osobně – žádosti přijímá Mgr. Kateřina Lesová
  • prostřednictvím datové schránky: sxkcnh7
  • prostřednictvím poštovní schránky u vchodu do staré budovy na ZŠ

(zaslání naskenovaných žádostí není považováno za oficiální žádost, platné jsou pouze žádosti s elektronickým podpisem)


Přestup do ZŠ Buchlovice

Pokud se rozhodnete přestoupit na naši školu v průběhu základního vzdělávání ať už z důvodu dobré dostupnosti, stěhování nebo protože vás zaujala naše vzdělávací nabídka, připravte si vyplněnou žádost o přestup a formulář GDPR přijetí žáka a osobně jej doručte vedení školy.


Ke stažení: