Základní informace

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, případně dalším osobám, podílet se na správě školy. Ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.

Školská rada při Základní škole Buchlovice byla zřízena dne 1. 10. 2005.

Školská rada má 6 členů, funkční období členů jsou 3 roky.

Členové školské rady

Zástupci nezletilých žáků:

 • Bc. Marcela Jošková
 • Hana Houdková

Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Veronika Jakšíková
 • Mgr. Marek Schuster

Zástupci zřizovatele:

 • Bc. Hana Andrlová
 • Bc. Adéla Strýčková

Kompetence školské rady

Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na odvolání ředitele,
 10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zasedání školské rady

Dokumenty