Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zastřešuje poradenské služby poskytované školou dětem, žákům, jejich rodičům a pedagogům. Díky plně obsazenému ŠPP školním psychologem, školním speciálním pedagogem, školním logopedem, výchovným poradcem a metodikem prevence poskytujeme širokou škálu služeb, jejichž těžištěm je především:

  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti psychologické a speciálně pedagogické
  • Práce v oblasti školní neúspěšnosti
  • Prevence rizikového chování
  • Metodická pomoc rodičům žáků a pedagogům
  • Kariérové poradenství
  • Řešení výchovných problémů

Výchovný a kariérový poradce

Školní metodik prevence

Školní psycholog, kariérové poradenství

Asistenti pedagoga