Přijímací řízení ZŠ – zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Proto se řiďte pokyny zveřejněnými na této stránce a v případě nejasností kontaktujte Mgr. Alenu Mikulíkovu emailem: mikulikova@zsbu.cz nebo telefonicky: 774 595 291.

Prosím pročtěte si přiložené dokumenty a při svém rozhodování myslete především na zdravý vývoj vašeho dítěte.

Podle § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, která začíná počátkem školního roku, jenž následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, a pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Začátek povinné školní docházky je velkou událostí každého dítěte a jeho nejbližší rodiny. Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, pokud si nejste jisti, zda vaše dítě je pro tento důležitý životní krok dostatečně připraveno je vhodné ponechat rozhodnutí na pedagogicko–psychologické poradně, která vám vaše obavy buď vyvrátí anebo potvrdí.

Dítě zralé pro vstup do 1. ročníku ZŠ

Zákonný zástupce (zz):

Žádosti škola přijímá v době od 1. 4. 2020 do 31. 4. 2020.

Je důležité, aby na přihlášce byl vyplněn emailový kontakt, na který bude zasláno potvrzení o přijetí žádosti a registrační číslo žáka.

Po 31. 4. 2020 bude seznam přijatých – pod registračním číslem – zveřejněn na webových stránkách školy.

Dítě nezralé pro vstup do 1. ročníku ZŠ

Zákonný zástupce:

 • vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky (podepsanou oběma ZZ), kterou zašle:
  • na adresu školy poštou (Základní škola a Mateřská škola Buchlovice, Komenského 483, 687 08 Buchlovice)
  • s elektronickým podpisem lze také emailem na adresu mikulikova@zsbu.cz
  • prostřednictvím datové schránky: sxkcnh7
 • k žádosti doloží doporučení k odkladu:
  • 1) příslušného školského poradenského zařízení (PPP)
  • 2) odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • (Nutná obě doporučení.)

Žádosti škola přijímá v době od 1. 4. 2020 do 31. 4. 2020.

Bude-li žádost o odklad úplná, zašle ředitel školy Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky na adresu ZZ.

Jelikož vzhledem k současné situaci se dá předpokládat, že nutná doporučení nebude možné k žádosti o odklad přiložit, bude správní řízení o odkladu přerušeno až do doby, kdy budou příslušné doklady doručeny. ZZ o tom budou písemně informováni.

Je možné, že se termín dodání dokumentů posune nejpozději až k 31. 8. 2020.

Výsledky zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,
v příloze naleznete dokument, ve kterém jsou pod registračním číslem žáci, kteří byli doposud přijati k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v naší ZŠ. U žádostí, kde probíhá správní řízení, budou rozhodnutí vydána dodatečně.

Přijetí v průběhu školního roku – přestup