Přijímací řízení ZŠ – zápis do 1. třídy

Zápis k základnímu vzdělání proběhne dne 7. 4. 2020 v budově základní školy ve stanoveném čase (časový rozpis bude vystaven v MŠ).

Podle § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, která začíná počátkem školního roku, jenž následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, a pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Začátek povinné školní docházky je velkou událostí každého dítěte a jeho nejbližší rodiny. Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, pokud si nejste jisti, zda vaše dítě je pro tento důležitý životní krok dostatečně připraveno je vhodné ponechat rozhodnutí na pedagogicko–psychologické poradně, která vám vaše obavy buď vyvrátí anebo potvrdí.

Dítě zralé pro vstup do 1. ročníku ZŠ

Zákonný zástupce (zz):

 • vyplní Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání (podepsanou oběma ZZ odevzdá při zápisu)
 • přijde i s dítětem v předem stanoveném čase do školy
 • přinese s sebou rodný list dítěte
 • pokud dítě k zápisu doprovází jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít od zz plnou moc a prokáže se OP

Dítě nezralé pro vstup do 1. ročníku ZŠ

Zákonný zástupce:

 • vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky
 • doručí tuto žádost nejlépe do dne zápisu ředitelce školy, (nejpozději do 30. 4. 2020)
 • zápisu se neúčastní
 • doloží doporučení k odkladu:
  • 1) příslušného školského poradenského zařízení (PPP)
  • 2) odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • (Nutná obě doporučení.)

Přijetí v průběhu školního roku – přestup

Přijímací řízení MŠ – zápis do mateřské školy