Znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření, připravujeme znovuotevření mateřské školy od pondělí 25. května 2020. Na základě manuálu ministerstva školství postupně začneme naplňovat hygienická a bezpečnostní opatření. Abychom mohli tato opatření k organizaci otevření MŠ začít připravovat, žádáme Vás o oznámení Vašeho zájmu o docházku Vašeho dítěte do MŠ v květnovém termínu.

Provoz mateřské školy se uskuteční za těchto podmínek:

 • Při příchodu do MŠ rodiče odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a také, že dítě se nestýká s rizikovou skupinou občanů. (příloha)
 • Každý den bude všem při příchodu do MŠ (zaměstnancům, dětem i rodičům) měřena teplota.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 nesmí do školy vstoupit.
 • U hlavního vchodu MŠ bude zajištěna desinfekce rukou.
 • Všichni příchozí do MŠ budou mít nos a ústa kryty rouškou.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy bude pohybovat vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu při předání a vyzvednutí dítěte.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si děti umyjí důkladně ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Edukativní činnost s dětmi nebude probíhat v běžném režimu, jak jsme byli zvyklí.
 • Děti se budou stravovat pouze v jídelně.
 • Pobyt venku se bude uskutečňovat pouze v případě pěkného počasí na školní zahradě tak, že jedna skupina dětí bude v zahradě přírodní a druhá v horní zahradě s herními prvky. Odchod na zahradu a zpět do budovy MŠ bude organizován postupně.
 • Přivádět a vyzvedávat děti mohou lidé, kteří nepatří do rizikové skupiny obyvatel.
 • Po celou dobu provozu MŠ bude probíhat v časových intervalech desinfekce tříd a společných prostor. Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci povrchů. Ve třídách se bude pravidelně důkladně větrat.
 • Vzhledem k přísným hygienickým opatřením se obracíme na rodiče, aby doma věnovali zvýšenou pozornost pokožce na ručičkách dětí častějším promazáváním.

Rodiče, zvažte prosím důkladně docházku svého dítěte do kolektivu a veškeré rizikové faktory s tím spojené.

Vaše vyjádření a případné dotazy či připomínky můžete poslat do úterý 12. 5. 2020 emailem na adresu andryskova@zsbu.cz nebo vhodit písemné vyjádření do schránky na budově ZŠ Buchlovice, Komenského 483.

Varianty:
a) Mám zájem o docházku svého dítěte ………………………………………(jméno dítěte) do MŠ za výše uvedených podmínek. Podpis rodiče ………………………………………

b) Neuvažujeme o tom, že by naše dítě………………………………………..(jméno dítěte) za této situace MŠ navštěvovalo. Podpis rodiče ………………………………………

Děkujeme za spolupráci.