Organizace předškolního vzdělávání na MŠ Buchlovice v době zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření

Manuál týkající se hygienických a protiepidemických opatření vzhledem ke COVID – 19 byl vypracován na základě doporučení MŠMT a daných podmínek školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID – 19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor. Organizace předškolního vzdělávání a jednotlivá opatření budou operativně přizpůsobována vývoji situace v rámci semaforu.

Provoz školy:

 • MŠ je vybavena bezkontaktním teploměrem
 • MŠ aktualizuje kontakty na zákonné zástupce dětí
 • Mateřskou školu mohou navštěvovat pouze zdravé děti
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit
 • Dítěti (popř. zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, že prokáže potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí
 • Počet dětí ve třídách není omezen
 • Děti v MŠ nemusí mít roušku
 • V 1. pololetí školního roku nebudou na MŠ organizovány kulturní aktivity nezbytné pro naplnění ŠVP
 • Plavání nejstarších dětí se uskuteční od října 2020 (dle vývoje situace)
 • Kontakty dětí z jednotlivých tříd bude minimalizován dle možností

Hygienická pravidla:

 • Při vstupu do budovy MŠ všichni příchozí použijí dezinfekci, která je umístěna u hlavních dveří
 • Rodiče, sourozenci se v prostorách MŠ zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu, nos a ústa mají zakryty rouškou
 • Před předáním dítěte učitelce, rodiče dohlédnou, aby si děti umyly důkladně ruce vodou a mýdlem
 • Děti i zaměstnanci používají mýdlo v dávkovači a papírové jednorázové ručníky
 • Třídy i herny jsou pravidelně, krátkodobě a intenzivně větrány v době, kdy děti prostory třídy a herny opustí (doba svačinky, PV, oběda…)
 • Děti jsou důsledně vedeny k zásadám osobní i respirační hygieny, používání jednorázových papírových kapesníků
 • Stravování dětí probíhá pouze v prostorách jídelny MŠ
 • Obsluhu při stravování dětí zajišťuje personál MŠ

RODIČE, SLEDUJTE PROSÍM PRAVIDELNĚ WEBOVÉ STRÁNKY A NÁSTĚNKY S INFORMACEMI V MŠ.