Informace pro rodiče dětí v MŠ

Vzhledem k tomu, že společná schůzka plánovaná na úterý, 15.9. 2020 byla z důvodu zvyšujícího se počtu nakažených koronavirem odvolána, seznamujeme Vás s programem schůzky touto cestou.

1. Seznámení rodičů se Školním řádem a Školním vzdělávacím programem

Školní řád a školní vzdělávací program budou k nahlédnutí a prostudování v šatnách jednotlivých tříd.

2. Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání – týká se dětí, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 5 let věku a dětí s odloženou školní docházkou (v MŠ děti ve třídě u Sluníček).

Toto vzdělávání probíhá denně v době od 8.00 – 12.00 hod. tzn. 4 souvislé hodiny denně (povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na dny školních prázdnin).

Nepřítomnost dítěte v MŠ je nutno nahlásit učitelce ve třídě a dítě řádně omluvit osobně, telefonicky nebo mailem.

MŠMT podalo návrh na distanční výuku (v případě uzavření MŠ, karantény) i u dětí s povinným předškolním vzděláváním. Rodiče dětí ze Sluníček dostanou k vyplnění dotazník, ve kterém bychom rádi zjistili, jaká forma distanční výuky by rodičům vyhovovala a na případnou situaci byli připraveni.

Děkujeme rodičům touto cestou za spolupráci.

3. Malé tripartity

V rámci lepší spolupráce s rodiči bychom chtěli v letošním školní roce zavést na MŠ „malé tripartity“ ve třídě nejstarších dětí. Chtěli bychom docílit, aby působení na dítě zejména při přípravě na vstup do ZŠ byl jednotný.

4. Školní stravování

Školní stravování v MŠ probíhá prostřednictvím školní výdejny a zabezpečuje ji školní kuchyně Základní školy a Mateřské školy Buchlovice. Řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Nyní v době koronaviru jsou děti při stravování obslouženy personálem mateřské školy. V průběhu celého dne je pro děti zajišťován pitný režim ve třídách. Nápoje se doplňují dle potřeby. I při pobytu venku je pro děti připraveno dostatečné množství nápojů.

Přihlašování a odhlašování stravy:

 • provádí se den předem do 14.00 hod. na internetovém objednávání a odhlašování stravy
 • na e-mail jidelnabuchlovice@seznam.cz
 • telefonicky do 7.30 hod. na telefon 572 595 243

V případě nemoci dítěte je možnost si první den vyzvednout jídlo do jídlonosičů.

5. Školné, stravné

Poplatek školného pro letošní školní rok činí 300,- kč za měsíc. Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou jsou od úplaty osvobozeny.

Platba za stravné se odvíjí od docházky dítěte do mateřské školy. Školné i stravné jsou vyúčtovány společně jako jedna částka.

6. Zdravé narozeninové oslavy

V rámci zdravého životního stylu a podpory zdravé výživy, máme v mateřské škole zavedeny „zdravé narozeninové oslavy“ (např. nakrájené ovoce a zelenina, cereální sušenky, sušené ovoce…). Chceme, aby tato tradice byla dobrovolná, nikoho nenutíme, ale oceníme, když nebudete dětem nosit sladkosti.

7. Kroužky na mateřské škole

 • Logopedie (Z. Andrýsková , 1x za 14 dnů, úterý dopoledne)
 • Keramika ( L. Šlosárová, 1x za 14 dnů, středa, čtvrtek 14.45 – 15.30 hod.)
 • Sporťák ? ( Ž.Hrušková 1x za 14 dnů, termín bude upřesněn, 14.45.- 15.30 hod.)

8. Plavání nejstarších dětí

Děti, které byly svými rodiči přihlášeny do plavání, začnou navštěvovat předplavecký výcvik v pondělí 5. října 2020. Veškeré informace jsou k dispozici v šatně dětí ze třídy Sluníček.

9. Různé

 • v 1. pololetí školního roku nebudou do mateřské školy zvány žádné divadelní spolky. Vše závisí na vývoji epidemiologické situaci. Zůstatky kulturního fondu z minulého školního roku budou převedeny na letošní školní rok. U nově přijatých dětí nebude zatím kulturní fond vybírán.
 • V letošním roce nebudeme pořizovat pracovní sešit každému dítěti. Bude zakoupena řada sešitů KULIFERDA, ze které budeme čerpat jednotlivé pracovní listy.
 • I v podzimních dnech si budeme s dětmi užívat hezkého počasí a trávit co nejvíce času na školní zahradě. Je nutné, aby děti měly náhradní oblečení na pobyt venku.
  Na jakékoliv dotazy Vám rády odpovíme.

Věříme, že i přes všechny problémy spojené s koronavirem se nám podaří i v letošním školním roce pro Vaše děti pobyt v mateřské škole zpříjemnit tak, aby se za námi těšily a do mateřinky chodily rády.

Kolektiv MŠ