Vážení rodiče,
v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která nás celý školní rok v mateřských školách provázejí, zápis do naší mateřské školy se uskuteční v měsíci květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pročtěte si prosím a řiďte se veškerými  pokyny týkající se zápisu do MŠ. V případě nejasností kontaktujte Mgr. Mikulíkovou emailem mikulikova@zsbu.cz nebo telefonicky 774 595 291.

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. (§34 ods.2) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Buchlovice zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Termín přijímání žádostí je od 2. května do 16. května 2021.

Do mateřské školy budou přijímány děti, které dovrší k 31. 8. 2021 2 let věku a děti starší.

Zápis do mateřské školy je povinný a přednostně budou přijímány děti, které dovrší k 31. srpnu stávajícího roku 5 let, mají trvalé bydliště v Buchlovicích a dosud mateřskou školu nenavštěvovaly. Nesplnění povinností přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle § 182a ods. 1 písmeno a) školského zákona. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky.

V případě zájmu o naši mateřskou školu zákonný zástupce (zz):

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Všechny zmiňované dokumenty pošle zz:

  • na adresu školy poštou (Základní škola a Mateřská škola Buchlovice, Komenského 483, 687 08 Buchlovice)
  • s elektronickým podpisem lze také emailem na adresu mikulikova@zsbu.cz
  • prostřednictvím datové schránky sxkcnh7

Nezapomeňte na žádosti vyplnit emailový kontakt, na který bude zasláno potvrzení o přijetí žádosti a přidělení registračního čísla dítěte.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 28. května 2021.

V případě, že počet žádostí převýší počet volných míst, postupuje se dle kritérií, viz. Žádost o přijetí.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou rodiče přijatých dětí pozváni na společnou schůzku, kde budou předány veškeré dokumenty týkající se přijetí a nástupu dětí do mateřské školy.