Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Proto se prosím řiďte pokyny zveřejněnými na této stránce a v případě nejasností kontaktujte Mgr. Alenu Mikulíkovou emailem: mikulikova@zsbu.cz nebo telefonicky 774 595 291.

Pročtěte si prosím veškeré informace týkající se zápisu do mateřské školy.

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb.( §34 odst. 2) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Buchlovice zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Termín přijímání žádostí je od 2. května do 16. května 2020.

Do MŠ budou přijímány děti, které dovrší k 31. 8. 2020 2 let věku a děti starší.

Zápis do mateřské školy je povinný a přednostně budou přijímány děti, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let, mají trvalé bydliště v Buchlovicích a dosud mateřskou školu nenavštěvovaly. Nesplnění povinností přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle § 182a odst.1 písmeno a) školského zákona. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky.

V případě zájmu o naši mateřskou školu zákonný zástupce (zz):

 • Vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podepsanou oběma zz
 • Spolu se žádostí o přijetí doloží též kopii rodného listu dítěte
 • Pro doložení povinnosti řádného očkování dítěte, postačí kopie očkovacího průkazu a vyplnění čestného prohlášení zz.
  Tato povinnost řádného očkování se netýká dětí v posledním roce mateřské školy. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • Všechny zmiňované dokumenty pošle:
  • na adresu školy poštou (Základní škola a Mateřská škola Buchlovice, Komenského 483, 687 08 Buchlovice)
  • s elektronickým podpisem lze také emailem na adresu mikulikova@zsbu.cz
  • prostřednictvím datové schránky: sxkcnh7

Je důležité, aby na žádosti byl vyplněn emailový kontakt, na který bude zasláno potvrzení o přijetí žádosti a přidělení registračního čísla dítěte.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých dětí – pod registračním číslem, bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 29. 5. 2020.

V případě, že počet žádostí převýší počet volných míst, postupuje se dle kritérií, viz. Žádost pro přijetí.

Po skončení koronavirové krize budou rodiče přijatých dětí kontaktováni. Budou předány dokumenty týkající se přijetí a veškeré informace týkající se nástupu dítěte do mateřské školy.

Dokumenty ke stažení

Výsledky zápisu do MŠ