Minulost buchlovického školství je ve své nejstarší době spjata s jednotou bratrskou. V 16. a počátkem 17. století se k této víře hlásili, až na malé výjimky, téměř všichni obyvatelé Buchlovic a buchlovského panství. V obci od počátku 16. století fungoval bratrský sbor, později přeměněný v kapli sv. Alžběty, jejíž budova dnes slouží jako smuteční obřadní síň. V sousedství existovala i bratrská škola, která dle tradice sídlila v nynější Hřbitovní ulici, v čp. 14. Její původní stavba byla zbourána v 70. letech minulého století, a tak se nám její podoba zachovala pouze na fotografiích.

V jakých prostorách se v časech protireformace a později v Buchlovicích učilo, nevíme. O tom, že tu ale nějaká škola i v těchto dobách existovala, máme přímé důkazy, a to kusý výčet jmen tehdejších učitelů – „rechtorů“. V oddavkových matrikách se například dochovalo k roku 1669 jméno rektora Pavla Filendy. Na dlouhou dobu jej pak následoval David Stehlík a poté jeho syn a vnuk Jan a František Stehlíkové.

Nejstarší známá školní budova, postavená vrchností kolem roku 1740, stála nad kostelní farou v buchlovické místní části Lhotka. Byla to vyšší hliněná budova, přístupná krytým venkovním schodištěm, se střešními došky. Uvnitř bychom našli jednu velkou učírnu se sousedním bytem rechtora. Ze starých záznamů víme, že ji navštěvovalo až 120 dětí, které se střídaly po půldnech nebo se učili i na školním dvoře pod stromem. Od šedesátých let 19. století do konce 40. let století minulého sloužila budova jako chudobinec a byla chráněna památkovým úřadem. Byla zbourána v roce 1951.

Protože stará budova školy už zdaleka nedostačovala počtu žáků, byla postavena na náklady městyse a velkostatku roku 1862 zcela nová dvoutřídní škola s bytem pro učitele na začátku dnešní Tyršovy ulice, naproti kapličky sv. Floriána. Po Karlu Markovi se tu stal v roce 1879 nadučitelem jeho syn Josef a v roce 1884 Karel Kokeš. I se dvěma třídami začala být tato škola s více než 250 žáky brzy nedostatečná. Proto byl obcí v roce 1887 zakoupen domek a stavební pozemek od Julie Sternové naproti kostela a 2. prosince 1888 položen základní kámen nové pětitřídní obecné školy. Začalo se v ní vyučovat v březnu roku 1890. Vedle nadučitele zde vyučovali učitel a učitelka a dva podučitelé. Pro stoupající počet žáků, ve školním roce 1892-93 celkem 460, byly ke stávající škole přistavěny ještě dvě učebny a dva pokoje pro učitele, a to na místě sousedního pozemku a obcí vykoupeného a zbořeného domu čp. 15, jehož předchozím majitelem byl Zikmund Berchtold. Stará škola na Tyršově ulici byla využita pro potřeby četnické stanice a bydlení. V současnosti je v její zbylé části obytný dům a keramická dílna.

Během 1. světové války byli téměř všichni učitelé povoláni na frontu, a tak se o školáky staral víceméně ředitel Antonín Zelík a dvě učitelky ručních prací Anna Příbramská a Julie Přikrylová.

Z důvodu přibývajícího počtu žáků se stávalo vyučování jak pro žáky, tak pro učitele nesnesitelnější. Po žádostech, které byly podpořeny závazkem majitele buchlovského velkostatku Leopolda Berchtolda přispět na stavbu školy částkou 200.000 korun, v září roku 1921 vydala Zemská školní rada výnos, kterým povolila zřízení smíšené měšťanské školy. Samotná výstavba školy byla zahájena v polní trati Váhovy, na dnešní ulici Komenského, v sousedství cihelny velkostatku a byla předána k užívání v lednu 1925. Už krátce předtím se stala újezdní školou, tzn. že do ní docházeli žáci z okolí – ze Břestku, Tupes, Zlechova, Starých Hutí a Stříbrnic.

Během II. světové války byli učitelé školy k dispozici říšských úřadů a při zemědělských pracích a budova o prázdninách sloužila jako zázemí německé mládeže z Brna. V prosinci 1944 došlo k ukončení výuky ve škole, jejíž budovu zabraly nacistické úřady. S vyučováním se opět začalo po osvobození Buchlovic (30. dubna 1945) až 8. května 1945, kdy škola krátce ještě sloužila jako polní lazaret. V roce 1958 se uskutečnila generální oprava školní budovy Na Lhotce a v roce 1974 pak oprava „měšťanky“ na ulici Komenského.

S modernizací školství a zvyšujícími se nároky na vyučování došlo v roce 1985 na místě dosavadních školního bytu a zázemí zájmových kroužků k výstavbě nového dvoupatrového pavilonu v sousedství novější školní budovy, s níž byl propojen nadzemním můstkem. Vedle učeben, ředitelny a zázemí učitelů byl pavilon doplněn i kuchyní s výdejnou jídla, které do té doby fungovaly v blízkém „likusáku“ sloužícím i pro potřeby školní družiny.

V roce 1999, s postupným poklesem počtu žáků, byla ukončena výuka ve staré škole Na Lhotce a její budovy byla využívána pro potřeby knihovny a zájmových sdružení z Buchlovic. K tomuto účelu, po úplné rekonstrukci městysem Buchlovice, slouží pod hlavičkou Československého kulturního centra dodnes.

Budovy školy na ul. Komenského se v nedávných letech dočkaly opět nákladem městyse velké rekonstrukce, v jejímž rámci byly vybudovány nové prostory s družinou, knihovnou a učebnami v podkrovních prostorách, budova byla zateplena, vyměněna okna, otevřena nová kuchyně, zrekonstruována sociální zařízení, šatny a mnohé další. Od začátku školního roku 2018-2019 má škola k dispozici velkou víceúčelovou halu, s níž je přímo propojena. V dalších letech majitel a zřizovatel školy, městys Buchlovice, počítá s dalšími školními investicemi – především s rekonstrukcí praktických učeben, venkovních sportovišť a jejich rozšířením.

 • Správcové farní a triviální školy
 • František Majer                      1720-1790
 • Vavřinec Schrott                    1790-1839
 • Karel Marek                           1839-1869
 • Správcové a ředitelé obecné školy
 • Karel Marek                           1869-1879
 • Josef Macek                           1879-1884
 • Karel Kokeš                           1884-1904
 • František Zelík                       1904-1920
 • Antonín Skála                        1920-1928
 • Josef Šlosar                            1928-1942
 • Julius Jelínek                         1942-1953
 • Ředitelé měšťanské a střední školy
 • Jan Kolařík                             1921-1922
 • František Herman                  1922-1938
 • Zdeněk Čermák                     1938-1939
 • Jaroslav Šindler                     1939-1940
 • Vladimír Soják                       1940-1941
 • Jindřich Barcal                       1941-1945
 • Jaroslav Šindler                     1945-1953
 • Ředitelé osmileté střední, základní devítileté a základní školy
 • Jaroslav Šindler                     1953-1959
 • Antonín Berka                       1959-1969
 • František Fic                          1969-1972
 • Antonín Kašpárek                  1972-1975
 • Miloslav Tabarka                   1975-1982
 • Pavel Dudešek                       1982-1988
 • Filoména Kozumplíková       1988-1991
 • Ludmila Cilečková                1991-2005
 • František Klvaňa                    2005-2013
 • Ředitelé základní školy a mateřské školy
 • Miroslava Klímová                2013-dodnes
První budova školy jednoty bratrské ve Hřbitovní ulici, foto 1928
První budova školy jednoty bratrské ve Hřbitovní ulici, foto 1928
Druhá budova školy Na Lhotce, tzv. chudobinec, foto 1928
Druhá budova školy Na Lhotce, tzv. chudobinec, foto 1928
Třetí budova školy v Tyršově ulici, foto 1928
Třetí budova školy v Tyršově ulici, foto 1928
Obecná škola Na Lhotce v roce 1928
Obecná škola Na Lhotce v roce 1928
Měšťanská škola v roce v roce 1925
Měšťanská škola v roce v roce 1925
Přístavba školy v roce 1986
Přístavba školy v roce 1986
Žáci školy s učiteli v devadesátých letech 19. století
Žáci školy s učiteli v devadesátých letech 19. století
Třída obecné školy v roce 1914
Třída obecné školy v roce 1914
Žáci obecné školy ročníku 1909
Žáci obecné školy ročníku 1909
Učitelský sbor obecné školy v roce 1928
Učitelský sbor obecné školy v roce 1928
Učitelský sbor měšťanské školy v roce 1928
Učitelský sbor měšťanské školy v roce 1928
Žáci 6. třídy v roce 1938
Žáci 6. třídy v roce 1938
Žáci ročníku 1933 v roce 1942
Žáci ročníku 1933 v roce 1942
1. třída měšťanky 1945
1. třída měšťanky 1945
1. třída ve škole Na Lhotce
1. třída ve škole Na Lhotce
Učitelský sbor v 70. letech
Učitelský sbor v 70. letech
Vilka v sousedství školy na ul. Komenského
Vilka v sousedství školy na ul. Komenského