Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023

Vážení rodiče,
v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. (§34 ods.2) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Buchlovice zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023.

Termín přijímání žádostí je 5. května 2022 od 10.00 hod. v mateřské škole.

Do mateřské školy budou přijímány děti, které dovrší k 31. 8. 2022 2 let věku a děti starší.

Zápis do mateřské školy je povinný a přednostně budou přijímány děti, které dovrší k 31. srpnu stávajícího roku 5 let, mají trvalé bydliště v Buchlovicích a dosud mateřskou školu nenavštěvovaly. Nesplnění povinností přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle § 182a ods. 1 písmeno a) školského zákona. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky.

V případě zájmu o naši mateřskou školu zákonný zástupce (zz):

  • vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podepsanou oběma zz
  • spolu se žádostí o přijetí doloží též kopii rodného listu dítěte
  • vyjádřením praktického dětského lékaře (druhá strana žádosti o přijetí) dokládá zz povinnost řádného očkování dítěte
  • zz předloží svůj doklad totožnosti (OP nebo pas)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Všechny zmiňované dokumenty přineste osobně v den přijímání žádostí do mateřské školy.

Zde vám bude vydáno potvrzení o přijetí žádosti a přidělení registračního čísla dítěte.

Nezapomeňte na žádosti vyplnit emailový kontakt.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 20. května 2022.

V případě, že počet žádostí převýší počet volných míst, postupuje se dle kritérií, viz. Žádost o přijetí.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou rodiče přijatých dětí pozváni v měsíci srpnu na společnou schůzku, kde budou předány veškeré dokumenty týkající se přijetí a nástupu dětí do mateřské školy.